Sivil Dine Karşı İslamî Bir Teo-politiğin İmkânı Taha Abdurrahman’ın Dinin Ruhu Kitabının Düşündürdükleri

Eserlerinde bütüncül ve çok yönlü bir İslamî metodoloji inşa eden Taha Abdurrahman, teo-politik yazıları ile “fizikî ve metafizik bütünlük içerisinde müzakereci bir siyasal iletişim modeli ve İslamî bir medya teorisi” önermektedir. Taha Abdurrahman’a göre, beşerî iletişim, metafizik boyutu esas alan bir yapı olarak, bir yönüyle beşerî ve kolektif, diğer yönüyle, ilâhî ve vicdanîdir. Taha Abdurrahman, […]

Misâl ile hikâye: İlm-i siyâseti fabllar üzerinden okumak Hümâyunnâme

Osmanlı dönemi Türk âlimi ve müderrisi Alâaddin Ali Çelebî (ö. 1543) tarafından Kânûnî Sultan Süleyman’a sunulan Hümâyunnâme adlı eser, içinde yaşadığı çağın sanat anlayışı çerçevesinde Kelime ve Dimne’nin, Vâiz-i Kâşifî (ö. 1505) tarafından Envâr-i Süheylî adlı Farsça tercümesinden beş yılda hazırlanan bir tür çeviri-telifidir. Ali Çelebî, eseri her açıdan yeniden üretmiş, nesir ve şiirlerle zenginleştirmiş; […]

Modern Devletin İmkânsızlığı Wael B. Hallaq’ın Modern Çağda Bir İslam Devleti Niçin Mümkün Değildir? Kitabı Üzerine

Gerek Batı’da ve gerekse çevirisi yapıldıktan sonra Türkiye’de ciddi anlamda tartışılan bir metin oldu İmkânsız Devlet… Bidayette hemen “İslam Devletinin İmkânsızlığı” olarak anlaşılan metin gerçekte bir metnin nasıl yanlış anlaşılabileceğinin veya anlaşılmadığının da göstergesi de oldu. Çünkü bir İslam Devletinin İmkânsızlığı başka bir şey, Modern Çağda Bir İslam Devletinin İmkânsızlığı başka bir şeydir. Diğer deyişle […]

Metafiziğin Gölgesinde Siyaset Felsefesi Yapmak es-Siyasetü’l-Medeniyye

İslam dünyasında amelî hikmet ve onun bir parçası olan siyaseti (tedbirü’l-Mudun) felsefi bir yaklaşımla ele alan ilk filozof Fârâbî’dir (v. 950). O, bunun için adı ilmü’l-Medenî olan yeni bir ilim kurmuştur. Siyaset felsefesi Fârâbî açısından bu yeni ilmin en önemli kısmıdır. Çünkü Fârâbî amelî hikmetin diğer kısımları olan tedbirü’l-Ferd yani ahlâk ve tedbirü’l-Menzil yani iktisat […]