Rıdvan Şentürk

Rıdvan Şentürk

sayi14-twitter-web.
Hakikat ve Maske

I. Her fikir, söylem, konuşma, hakikat iddiası taşır. Her akıl, düşündüğünün doğru olduğuna inanır; gücünü ve acziyetini bu inanca borçludur. Başlangıçta hakikat vardır, sonda da. Hem apaçık ortada (zâhir) hem

Her varlık ve gerçeklik düzeyi kendi ait olduğu ontolojik zeminde vücut bulur.   Varlık ve gerçeklik düzeyleri arasındaki ilişkiye işaret eden teşbih, hiçbir varlığı ve gerçeklik düzeyini kendi ontolojik zemininde

Son Yazılar

Mecmeu’s–sulûk isimli eserde geçtiği üzere, fıkıh usûlü ve fıkıh ilimleri, dirâyet ilmi olarak da adlandırılır.

Sözlükte, kendisine bir başka şeyin dayandığı şey mânâsına gelir. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina

Miladi 19. yüzyıl, yarım kalmış ihya teşebbüsleriyle doludur; bir seyl-i huruşan gibi gelen Batı istilası

el–Munkız, Gazzâlî’nin hem kendi hakikat arayışını, krizini ve hakikate ulaşma sürecini özetlediği hem de yaşadığı

“Bir yöntem olarak Kilise”nin, 14. ve 15. yüzyıllarda vuku bulan nedenlerle çökmesi ertesinde Batı Avrupa’da