Asl (الأصل)

Muhammed Ali et-Tehânevî

Muhammed Ali et-TehânevîSözlükte, kendisine bir başka şeyin dayandığı şey mânâsına gelir. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina edilmesi açısından bu adı almıştır. “Başka bir şeyin kendisi üzerine bina edilmesi açısından” şeklindeki bu kayıtla, mesela tevhîd ilmine [kelâm] dayanması açısından fıkhın delilleri dışarıda bırakılmıştır. Çünkü bu açıdan bakıldığında söz konusu deliller, asıl (usûl: dayanaklar) değil, fer‘ olmaktadır. Zira fer‘, başka bir şey üzerine binâ edilen şeydir. Başkası üzerine bina edilmesi açısından bu adı almıştır. Asıl ve fer‘in tarifinde, tarifin bir açıdan bakılarak yapıldığını gösteren kayıtlar (haysiyet kayıtları) çoğunlukla hazfedilmekle birlikte, bu anlam kastedilmektedir; çünkü izâfî kavramların tarifinde haysiyet kaydının mutlaka bulunması gerekir. Öte yandan, bir şeyin başka bir şey üzerine binâ edilmesi (ibtinâ), hem hissî hem de aklî olandan daha genel bir kapsama sahiptir. Hissîlik (duyusallık), birbiri üzerine binâ edilen iki şeyin duyularla algılanışı demektir.
Makalenin devamını okumak için Abone Olun