Mehmet Özturan

Mehmet Özturan

Nesnevî Bilgi

Kavramlar zihnin parmak uçlarıdır. İnsan, bir şeyi kavram aracılığıyla tuttuğunda bilir ya da bildiğini zanneder. Zihin, kavram ile bazen kendi içini keşfederken kimi zaman da kendi dışına (harice, dünyaya) dokunur.

Son Yazılar

Mecmeu’s–sulûk isimli eserde geçtiği üzere, fıkıh usûlü ve fıkıh ilimleri, dirâyet ilmi olarak da adlandırılır.

Sözlükte, kendisine bir başka şeyin dayandığı şey mânâsına gelir. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina

Miladi 19. yüzyıl, yarım kalmış ihya teşebbüsleriyle doludur; bir seyl-i huruşan gibi gelen Batı istilası

el–Munkız, Gazzâlî’nin hem kendi hakikat arayışını, krizini ve hakikate ulaşma sürecini özetlediği hem de yaşadığı

“Bir yöntem olarak Kilise”nin, 14. ve 15. yüzyıllarda vuku bulan nedenlerle çökmesi ertesinde Batı Avrupa’da