Açık Oturum: Siyaset

Ahmet Ayhan Çitil: Teklif dergisinin “Siyaset” başlıklı sayısının açık oturumu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii siyaset deyince çok geniş bir konudan bahsediyoruz. Bu konunun şu ana kadar ele aldığımız konulardan bir farklılığı var. Diğer konularda bir şeyler söylemek veya yazmak için bir tür uzmanlık gerekirken konu siyaset olunca böyle bir durumun söz konusu olmadığı […]

Leviathan’dan Seçmeler

Tanrı’nın dünyayı onunla yaratmış olduğu ve yönettiği sanat olan doğa, başka pek çok şeyde olduğu gibi bunda da yapay bir canlı yaratacak şekilde, insanın sanatı ile taklit edilir. Çünkü hayat, organların, başlangıcı içerdeki bir temel parçada bulunan, hareketinden başka bir şey değildir; bütün otomatların (yaylar ve çarklar yardımıyla kendi kendine hareket eden makinaların, mesela bir […]

Tekvin ve Teklif Arasında Siyaset

  1. Siyaset, başkaları ile birlikte yaşamak zorunda olan insanların fert ve tür olarak kemalini aramasının makul yolu ve düzenini ifade eder. Bu düzen mahiyeti itibariyle tümel/küllî ise de insanların ve toplumların temessül kabiliyetleri tarafından belirlenen bir çerçevede gerçekleşir. Esas itibariyle yeryüzünde ortaya çıkan her düzen, bir cihetten ve belirli bir oranda aslî olanın belli […]

Sivil Dine Karşı İslamî Bir Teo-politiğin İmkânı Taha Abdurrahman’ın Dinin Ruhu Kitabının Düşündürdükleri

Eserlerinde bütüncül ve çok yönlü bir İslamî metodoloji inşa eden Taha Abdurrahman, teo-politik yazıları ile “fizikî ve metafizik bütünlük içerisinde müzakereci bir siyasal iletişim modeli ve İslamî bir medya teorisi” önermektedir. Taha Abdurrahman’a göre, beşerî iletişim, metafizik boyutu esas alan bir yapı olarak, bir yönüyle beşerî ve kolektif, diğer yönüyle, ilâhî ve vicdanîdir. Taha Abdurrahman, […]

Kutadgu Bilig’ten Beyliğe Yaraşan Bir Beyin Nasıl Olması Gerektiğini Söyler

Hakan dedi: Söylemek istediğim Şudur, işte şimdi soruyorum Yarattı insanoğlunu bir olan Allah Büyük var, küçük var, iyi ve kötü Yoksul, zengin, bilgili ya da bilgisiz Tam söyle, küstahı var akıllı, akılsız Bey nasıl olmalı ki bunları yönetsin Adı dünyaya yayılsın, işini işlesin Düzenlensin ili ve zenginleşsin halkı Ardından kalsın iyi adı Hazinesi gümüş ve […]

Devlet’ten Seçmeler

— Güzel sözler de iki çeşittir değil mi? Gerçeğe uygun olanlar, uydurma olanlar. — Evet. — Yetiştirmede her ikisini de kullanacağız. Ama önce yalan ve uydurma olanları. — Ne demek, anlamıyorum. — Çocuklara önce masal anlatmıyor muyuz? Masal da gerçeğe uygun şeyler varsa da bunların çoğu uydurmadır. Küçükleri yetiştirirken idmandan önce masalları kullanırız. — Öyledir. […]

Tasavvufî Düşüncede İlâhî İsimlerin Fiilleri Olarak Siyaset

İslam düşünce tarihinde hemen hemen bütün fikrî ekollerin üzerinde yoğunlaştığı konulardan biri siyasettir. Fıkıhta ahkâmu’s-sultâniyye ve siyâsetu’ş-şer‘iyye literatüründe liyakat, haklar, ödevler, kurallar ve yaptırımlar zemininde insanî ilişkilerin düzen ve yönetimi konusu ele alınır. Kelam eserlerinde ise sem‘iyyât başlığı altında imâmet kısımlarında sıklıkla hilafet, idarecilerin özellikleri ve şehirde gerçekleşen sosyal ilişkilerin doğasına dâir birçok problemin tartışıldığını […]

İslam Siyaset Düşüncesi Klasikleri Niçin Önemsizdir?

İslam siyaset düşüncesi kapsam itibariyle İslam düşünce ve ilim geleneğindeki muhtelif disiplinleri ilgilendiren bir alandır. Bunların başında tefsir, hadis, kelâm, fıkıh ve tasavvuf gibi İslam ilimleri gelir. Yöneten, yönetilen ve yönetim ilişkileriyle irtibatlı ayetlerin yorumlarında tefsir ilmi, bu konulara dair Hz. Peygamber’in[sav] sözlerinin derlendiği hadis kitapları ve bunların şerhleri, devlet başkanlığı/imâmet meselesini nübüvvet bahislerine zeyl […]

Ahlâksız Bir Siyaset Mümkün müdür?

Toplumu yönetme sanatı olarak siyaset mahareti, bir toplumu kuran bilgi ve eylemler mecmuasının belirli bir amaca doğru sevk ve idare edilmesidir. Toplum, bir yönüyle birbirinden bağımsız bir yönüyle de birbiriyle sıkı bir şekilde ilişkili birimlerden oluşan bir bünye yahut eskilerin tabiriyle içtimaî heyettir. Birimlerin bağımsız yönleri, kendisine mahsus ve başkası tarafından ikâme edilemez işlevlerinde belirginleşirken, […]

Siyasetnâme’den Devranın Gidişatı, Halkın Halleri ve Yeryüzündeki Saltanatı Daim Olası Hükümdar Efendimize Övgüdür

Allahu Teala her çağda halk arasından birini seçerek onu hükümdarlara yaraşır birtakım özelliklerle donatır. Dünya işleri ve cihan ahalisinin kamu düzeninden onu sorumlu kılarak fitne ve kargaşa kapısını onun eliyle kapatır. Adaleti sayesinde hoşça zaman geçirip kendilerini güvende hissetmeleri ve idaresine duacı olmaları için insanların gönlünde ve gözünde ona dair derin bir saygı uyandırır. Allah […]