Ekrem Demirli

Ekrem Demirli

Tarih ve Temeddünü Nübüvvetin Delili Olarak Okumak İlerlemeci Tarih Anlayışına Farklı Bir Bakış

“İnsan ölümlüdür önermesi peygamberce bildirilince öğrenilir.”  —İmam Mâtürîdî   “Bir’i bir bilir.”  —Sadreddin Konevî   Temeddün, Şehir, Tarih ve Peygamber Şehir ile insan bilhassa da Peygamber ilişkisi hiçbir yerde büyük

“İnsanı filozoflar hayvan-ı nâtık diye isimlendirdiler. Her şey canlı ve nâtıktır. Halbuki insan kevn-i câmidir.”  —İbnü’l-Arabî “Bir şeyin hakikati onun ilâhî bilgideki taayyünüdür.”  —Sadreddin Konevî   Giriş Yerine Bir hadis-i

Son Yazılar

Mecmeu’s–sulûk isimli eserde geçtiği üzere, fıkıh usûlü ve fıkıh ilimleri, dirâyet ilmi olarak da adlandırılır.

Sözlükte, kendisine bir başka şeyin dayandığı şey mânâsına gelir. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina

Miladi 19. yüzyıl, yarım kalmış ihya teşebbüsleriyle doludur; bir seyl-i huruşan gibi gelen Batı istilası

el–Munkız, Gazzâlî’nin hem kendi hakikat arayışını, krizini ve hakikate ulaşma sürecini özetlediği hem de yaşadığı

“Bir yöntem olarak Kilise”nin, 14. ve 15. yüzyıllarda vuku bulan nedenlerle çökmesi ertesinde Batı Avrupa’da