Fıkıh Usûlü

Mecmeu’s–sulûk isimli eserde geçtiği üzere, fıkıh usûlü ve fıkıh ilimleri, dirâyet ilmi olarak da adlandırılır. Fıkıh usûlünün iki tarifi vardır: Birincisi [usûl kelimesi ile fıkıh kelimeleri arasında gerçekleşen], izâfet açısından; ikincisi ise lakap yani fıkıh usûlü adının belirli bir ilmin lakabı olması bakımından yapılmış tariflerdir. İzâfet açısından yapılan tarif[i anlayabilmek için], muzaf olan usûlün ve […]

Asl (الأصل)

Sözlükte, kendisine bir başka şeyin dayandığı şey mânâsına gelir. Başka bir şeyin kendisi üzerine bina edilmesi açısından bu adı almıştır. “Başka bir şeyin kendisi üzerine bina edilmesi açısından” şeklindeki bu kayıtla, mesela tevhîd ilmine [kelâm] dayanması açısından fıkhın delilleri dışarıda bırakılmıştır. Çünkü bu açıdan bakıldığında söz konusu deliller, asıl (usûl: dayanaklar) değil, fer‘ olmaktadır. Zira […]